Thông báo thay đổi thời gian nhận quà sự kiện Nạp 1 được 6

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp, hệ thống tặng quà qua thư đang bảo trì nên các Thiếu hiệp tham gia sự kiện Nạp 1 được 6 sẽ nhận quà vào tối ngày thứ hai ngày 6/7/2015.

Những thiếu hiệp tham gia sự kiện này mỗi ngày từ 02/7 – 05/7 vẫn được hệ thống ghi nhận.

Mong các thiếu hiệp thông cảm vì sự cố này.

Chị Ba 9K kính báo,