Đá Hỗn Độn Chiến Trường dùng làm gì?

[9K.com.vn] - Sau khi mở giới hạn cấp 79, Trương đại huynh nhà bên vừa tham gia Chiến trường Hắc Bạch - Sơ trở về mang tặng Chị Ba 9K túi đá quý trông rất lấp lánh, mở ra mới biết chính là Đá Hỗn Độn Chiến Trường.

Giới thiệu Đá Hỗn Độn Chiến Trường

Vật phẩmĐặc điểm

Đá Hỗn Độn Chiến Trường
  • Đá Hỗn Độn Chiến Trường là nguyên liệu để ghép thành Đá Mã Văn Soái và Đá Ngô Quảng.
  • Tìm được khi đi Chiến Trường Hắc Bạch
  • Công thức ghép Đá Mã Văn Soái và Ngô Quảng được bán trong Tiệm Tiện Lợi khi máy chủ mở giới hạn cấp 89
  • Xếp chồng 1000 cái/ô
Công thức ghép

Cách sử dụng

  • Mua Công Thức Ghép Đá Mã Văn Soái và Ngô Quảng tại Tiệm Tiện Lợi khi máy chủ đã mở giới hạn cấp 89.

  • Sau đó, phải chuột vào sách và cần có 1000 Đá Chiến Trường Hỗn Độn để ghép thành mảnh đá Mã Văn Soái hoặc Ngô Quảng.

    • Sau khi chế tạo sẽ nhận được Đá Mã Văn Soái và đá Ngô Quảng với thuộc tính mạnh mẽ