Bảo trì nạp Củ trong game

Hiện tại chức năng nạp Củ trong game đang bảo trì để nâng cấp.

Các thiếu hiệp có nhu cầu nạp Củ có thể đăng nhập vào trang sau: https://new.pay.zing.vn/product/9k

Chị Ba 9K xin thông báo đến các thiếu hiệp!