Bảng Xếp Hạng Cao Thủ 9K

BẢNG XẾP HẠNG CAO THỦ 9K

Thần Long

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Kim Long

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Bạch Hổ

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Thần Hổ

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Mãnh Hổ

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Ngân Long

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Thiên Long

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Phục Hổ

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

Thiên Hổ

Top Đẳng Cấp

Top Cường Hóa

Top Gia Tộc

Top Thành Tựu

Top Khảm nạm

 

Lưu ý

  • Tin tức được ghi nhận lúc 09h00 ngày 24/07/2014.
  • Thứ hạng được cập nhật vào lúc 11h59 phút mỗi ngày.
  • Điểm xếp hạng được cập nhật thực tế.