Nạp Củ Tích Lũy đã quay trở lại!

[9K.com.vn] - Chị Ba 9K xin giới thiệu sự kiện Nạp Củ Tích Lũy vừa cập nhật phần thưởng mới áp dụng cho tất cả các máy chủ. Với sự kiện này, các Thiếu Hiệp khi nạp Củ vào 9K sẽ được tích lũy và nhận thưởng khi đạt mốc quy định nhé. Thời gian Tích Lũy Kéo dài trong 07 ngày nha!

Giới thiệu

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại các máy chủ trừ Ngọa Long và Uy Hổ

Thời gian: 13/10 - 19/10/2014

Quy tắc hoạt động: Trong thời gian 7 ngày , khi người chơi nạp Củ đạt các mốc quy định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

Lưu ý:

  • Ứng với mỗi mốc nhận thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.
  • Có thể cộng dồn phần thưởng của các mốc nếu người chơi chưa nhận thưởng tại các mốc tích luỹ thấp hơn (ví dụ: Người chơi nạp ngày 900,000 Củ nhưng chưa nhận thưởng từ các mốc 1 đến mốc 7 lần nào thì người chơi đó có thể nhận tất cả phần thưởng tại 7 Mốc tích luỹ).

Quà tặng

Máy chủ đã mở mốc 79
Mốc Tích Luỹ Mức Tích Luỹ Củ Nạp đến Tên phần thưởng Số lượng  Tính chất
Mốc 1 4,500 Củ Hành (500) 4 Khoá
Bạc (10000) 10 Khoá
Thủy Tinh Lv5 3 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Mức 2 9,000 Củ Hành (500) 5 Khoá
Bạc (30000) 5 Khoá
Thủy Tinh Lv5 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 3 Khoá
Mức 3 18,000 Củ Hành (500) 12 Khoá
Bạc (30000) 11 Khoá
Thủy Tinh Lv5 6 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Mức 4 36,000 Củ Hành (1000) 12 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 4 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá
Mức 5 72,000 2000 Củ Khoá 13 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 6 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 3 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 8 Khoá
Mức 6 150,000 2000 Củ Khoá 30 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 20 Khoá
Thủy Tinh Lv7 4 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 2 Khoá
Máy chủ đã mở mốc 89
Mốc Tích Luỹ Mức Tích Luỹ Củ Nạp đến Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnhTính chất
Mốc 1 4,500 Củ Hành (500) 4 Khoá
Bạc (10000) 10 Khoá
Thủy Tinh Lv5 3 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Mức 2 9,000 Củ Hành (500) 5 Khoá
Bạc (30000) 5 Khoá
Thủy Tinh Lv5 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 3 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khoá
Mức 3 18,000 Củ Hành (500) 11 Khoá
Bạc (30000) 11 Khoá
Thủy Tinh Lv5 6 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 2 Khoá
Mức 4 36,000 Củ Hành (1000) 12 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 4 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 8 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 3   Khoá
Mức 5 72,000 2000 Củ Khoá 13 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 6 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 3 Khoá
Hộp Phi Phong Lv3 1 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 4 Khoá
Mức 6 150,000 2000 Củ Khoá 30 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 20 Khoá
Thủy Tinh Lv7 4 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khoá
[Ngoại Trang] Tì Hưu Thú (30 ngày) 1 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 5 Khoá
Máy chủ đã mở mốc 99
Mốc Tích Luỹ Mức Tích Luỹ Củ Nạp đến Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnhTính chất
Mốc 1 4,500 Củ Hành (500) 4 Khoá
Bạc (10000) 10 Khoá
Thủy Tinh Lv5 3 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Mức 2 9,000 Củ Hành (500) 5 Khoá
Bạc (30000) 5 Khoá
Thủy Tinh Lv5 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 3 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khoá
Mức 3 18,000 Củ Hành (500) 11 Khoá
Bạc (30000) 11 Khoá
Thủy Tinh Lv5 6 Khoá
Túi Mảnh Đá (Lv3) 1 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 2 Khoá
Mức 4 36,000 Củ Hành (1000) 12 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 4 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 8 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 3 Khoá
Mức 5 72,000 2000 Củ Khoá 13 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 6 Khoá
Túi Mảnh Đá (Lv3) 2 Khoá
Hộp Phi Phong Lv3 1 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 4 Khoá
Mức 6 150,000 2000 Củ Khoá 30 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 20 Khoá
Thủy Tinh Lv7 4 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khoá
[Ngoại Trang] Tì Hưu Thú (30 ngày) 1 Khoá
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 5 Khoá
Máy chủ đã mở mốc 150
Mốc Tích Luỹ Mức Tích Luỹ Củ Nạp đến Tên phần thưởng Số lượng HìnhảnhTính chất
Mốc 1 4,500 Củ Hành (500) 4 Khoá
Bạc (10000) 10 Khoá
Thủy Tinh Lv5 3 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Mức 2 9,000 Củ Hành (500) 5 Khoá
Bạc (30000) 5 Khoá
Thủy Tinh Lv5 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 3 Khoá
Bùa Triệu Thú - Trung 1 Khoá
Mức 3 18,000 Củ Hành (500) 12 Khoá
Bạc (30000) 11 Khoá
Thủy Tinh Lv5 6 Khoá
Túi Mảnh Đá (Lv3) 1 Khoá
Bùa Triệu Thú - Trung 2 Khoá
Mức 4 36,000 Củ Hành (1000) 12 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 4 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 8 Khoá
Bùa Triệu Thú - Trung 3 Khoá
Mức 5 72,000 2000 Củ Khoá 13 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 8 Khoá
Thủy Tinh Lv6 6 Khoá
Túi Mảnh Đá (Lv3) 2 Khoá
Hộp Phi Phong Lv3 1 Khoá
Bùa Triệu Thú - Trung 4 Khoá
Mức 6 150,000 2000 Củ Khoá 30 Khoá
20 Vạn Bạc Khoá 20 Khoá
Thủy Tinh Lv7 4 Khoá
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khoá
[Ngoại Trang] Tì Hưu Thú (30 ngày) 1 Khoá
Bùa Triệu Thú - Trung 5 Khoá

Xem thêm

Hương Sen Tháng 10

Nạp Thẻ tại Đây

Quà tặng Nạp Củ Lần Đầu

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây