Ủy Thác Tính Năng

Ủy Thác Tính Năng sẽ giúp các Thiếu Hiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian làm nhiệm vụ mà vẫn đảm bảo lượng kinh nghiệm và phần thưởng hấp dẫn.

Điều kiện sử dụng

  • Để sử dụng được Ủy Thác Tính Năng cần phải có Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân. Tạm thời vật phẩm này chỉ có được khi tham gia sự kiện Nạp Tích Lũy vào ngày 22/11.
Vật phẩmChú thích

Cách sử dụng

Khi sử dụng Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) người chơi sẽ mở được Uỷ thác tính năng trong gia viên.

Người chơi chọn vào tính năng muốn uỷ thác, rồi chọn Phái để uỷ thác. Tuỳ vào tính năng sẽ tốn thể lực của Gia nhân và cần thời gian để hoàn thành.

Có thể chọn Phái-Cao tốn thêm Lông Chúc Phúc để khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng cao hơn.

Khi uỷ thác thành công, không muốn chờ đợi có thể thể Hoàn Thành ngay để nhận phần thưởng, hoặc hết thời gian uỷ thác người chơi sẽ nhận được phần thưởng.

Tăng thể lực cho Gia Nhân

Mỗi ngày người chơi thường được 10 điểm, VIP được 20 điểm thể lực.

Ngoài ra, để tăng thể lực cho Gia Nhân giúp làm nhiều việc hơn có thể mua Thể Năng Đơn Gia Nhân tại Kỳ Trân Các.

Vật phẩmChú thích