Gửi Trọn Yêu Thương

từ đến

 

Quà Nạp Tích Lũy 1

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 05/03/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 11/03/2015
Nội dung chương trình
  • Sự kiện dành cho tất cả người chơi tại tất cả các máy chủ 9K.
  • Có nhiều phần thưởng khác nhau phù hợp vào độ tuổi của máy chủ. Xem lịch mở máy chủ tại đây.
  • Thiếu Hiệp nạp củ tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc tích lũy.
  • Trong suốt thời gian hoạt động chỉ có thể nhận được duy nhất 1 lần phần thưởng tại các mốc nhận thưởng.
  • Trong suốt thời gian hoạt động tất cả các Hộp Quà Nạp Củ chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.

Nội dung phần thưởng

Dành cho máy chủ mở từ ngày 19/2 – 27/2/2015
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
7,200 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
14,400 2000 Củ Khóa 6 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 12 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 7 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 24 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 5 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 3 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
Đại Hồng Đăng 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 30 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 15 Khóa
Mảnh Dây Cương 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 4 Khóa
Cánh Thiên Sứ (3 ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 30 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 15 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 5 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
Dành cho máy chủ mở từ ngày 17/11/2014 - 18/02/2015
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình
3,600 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 2 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
7,200 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 2 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
14,400 2000 Củ Khóa 6 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 5 Khóa
Lưu Ly Kính 4 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 12 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 10 Khóa
Lưu Ly Kính 6 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 24 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 5 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 3 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
Đại Hồng Đăng 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 30 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 15 Khóa
Mảnh Dây Cương 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 4 Khóa
Cánh Thiên Sứ (3 ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 50 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 15 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 15 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 5 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
Dành cho máy chủ mở từ ngày 24/8/2014  – 16/11/2014
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 2000 Củ Khóa 4 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
7,200 2000 Củ Khóa 4 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
14,400 2000 Củ Khóa 8 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 12 Khóa
Lưu Ly Kính 4 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 16 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 8 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 2 Khóa
Phá Thiên Chùy 15 Khóa
Lưu Ly Kính 6 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 32 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 5 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 3 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
Đại Hồng Đăng 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 40 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Mảnh Dây Cương 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 4 Khóa
Cánh Thiên Sứ (3 ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 40 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 5 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
Dành cho máy chủ mở trước ngày 23/08/2014
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình
3,600 2000 Củ Khóa 4 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 4 Khóa
7,200 2000 Củ Khóa 4 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 4 Khóa
14,400 2000 Củ Khóa 8 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 12 Khóa
Lưu Ly Kính 4 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 8 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 20 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 8 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 2 Khóa
Phá Thiên Chùy 15 Khóa
Lưu Ly Kính 6 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 16 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 50 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 5 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 3 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
Đại Hồng Đăng 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 60 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Mảnh Dây Cương 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Túi Huy Chương Công Trạng 4 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 60 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 5 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa

Mở các hộp quà

Túi huy chương công trạng
STTTúi huy chương công trạngTên vật phẩmSố lượngTính chấtHình ảnh
1
Chọn 1 trong 3 huy chương
Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) 1 Khóa
2 Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) 1 Khóa
3 Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) 1 Khóa
Về đầu trang