Chuỗi sự kiện: Mừng Phiên Bản Mới

từ đến

 

Quà Nạp Tích Lũy 1

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 19/03/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 25/03/2015
Nội dung chương trình
  • Sự kiện dành cho tất cả người chơi tại tất cả các máy chủ 9K.
  • Có nhiều phần thưởng khác nhau phù hợp vào độ tuổi của máy chủ. Xem lịch mở máy chủ tại đây.
  • Thiếu Hiệp nạp củ tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc tích lũy.
  • Trong suốt thời gian hoạt động chỉ có thể nhận được duy nhất 1 lần phần thưởng tại các mốc nhận thưởng.
  • Trong suốt thời gian hoạt động tất cả các Hộp Quà Nạp Củ chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.
Vật phẩm nổi bật của chương trình
Tên vật phẩmHình ảnhCông dụng
Đồng vàng Đổi vật phẩm tại Hành Cước Thương Nhân
Mảnh Thiên Thư
10 Mảnh Thiên Thư có thể ghép thành 1 quyển Vô Tự Thiên Thư, dùng để học kỹ năng 120

Nội dung phần thưởng

Dành cho máy chủ mở từ ngày 24/2 – 13/3/2015
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
7,200 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
14,400 2000 Củ Khóa 6 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 12 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 4 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 24 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 10 Khóa
Túi Đồng Vàng 1 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 30 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 15 Khóa
Túi Đồng Vàng 2 Khóa
Mảnh Dây Cương 3 Khóa
Cánh Thiên Sứ (3 ngày) 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 30 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 15 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 3 Khóa
Túi Đồng Vàng 3 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song
(3 Ngày)
1 Khóa
Dành cho máy chủ mở từ ngày 1/12/2014 - 23/12/2015
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
3,600 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 2 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
7,200 2000 Củ Khóa 3 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 2 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
14,400 2000 Củ Khóa 6 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 5 Khóa
Lưu Ly Kính 4 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 12 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 5 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 10 Khóa
Lưu Ly Kính 6 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 24 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 10 Khóa
Túi Đồng Vàng 1 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 30 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 15 Khóa
Mảnh Dây Cương 3 Khóa
Túi Đồng Vàng 2 Khóa
Cánh Thiên Sứ (3 ngày) 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 30 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 15 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 3 Khóa
Túi Đồng Vàng 3 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
Dành cho máy chủ mở từ ngày 12/9/2014  – 30/11/2014
Mốc Tích Lũy CủTên Phần ThưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 2000 Củ Khóa 4 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
7,200 2000 Củ Khóa 4 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
14,400 2000 Củ Khóa 8 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Phá Thiên Chùy 12 Khóa
Lưu Ly Kính 4 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 16 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 8 Khóa
Phá Thiên Chùy 15 Khóa
Lưu Ly Kính 6 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 32 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Túi Đồng Vàng 1 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 40 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Mảnh Dây Cương 3 Khóa
Túi Đồng Vàng 2 Khóa
Cánh Thiên Sứ (3 ngày) 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 40 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Túi Đồng Vàng 3 Khóa
Mảnh Thiên Thư 1 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
Dành cho máy chủ mở trước ngày 11/09/2014
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 2000 Củ Khóa 4 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 4 Khóa
7,200 2000 Củ Khóa 4 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Lưu Ly Kính 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 4 Khóa
14,400 2000 Củ Khóa 8 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Phá Thiên Chùy 12 Khóa
Lưu Ly Kính 4 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 8 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 20 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 6 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 8 Khóa
Phá Thiên Chùy 15 Khóa
Lưu Ly Kính 6 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 16 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 50 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Túi Đồng Vàng 1 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 60 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Mảnh Dây Cương 3 Khóa
Túi Đồng Vàng 2 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 60 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 16 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Túi Đồng Vàng 3 Khóa
Mảnh Thiên Thư 1 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa

Mở các hộp quà

Túi Đồng Vàng
STTTúi đồng vàngTên vật phẩmSố lượngTính chấtHình ảnh
1
Ngẫu nhiên nhận được
Đồng Vàng 3 Khóa
2 Đồng Vàng 6 Khóa
3 Đồng Vàng 9 Khóa
4 Đồng Vàng 12 Khóa
Về đầu trang